භාවිත නියම

භාවිත නියම

පද නිෙව්දන

blackjack77sri-lanka.com (ස්ථානීය) එහි සියළු පරිශීලකයන් හට ලබා ගත හැකි වේ. තොරතුරු, ලේඛන, විමර්ශන සහ මෘදුකාංග (ද්රව්ය) සහ මෙතැනින් ලබා දෙන සේවාවන් භාවිතය පහත සඳහන් කොන්දේසි වලට යටත් විය යුතුය. නඩුවේ පරිශීලක 21 යටතේ වන අතර, ඔහු මව් හෝ නීතිමය භාරකරු ඉදිරියේ මෙම කඩදාසි කියවිය යුතුය. පරිශීලක හෝ පරිශීලක සමාගමේ මව් / නීතිමය භාරකරු පහත සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි සමඟ එකඟ යුතු, ඔබ දැන් සිට අඩවිය භාවිතා නතර කළ යුතුය. මෙම අඩවිය හෝ ද්රව්ය හෝ සේවා හෝ භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ ස්වයංක්රීයව භාවිතය පිළිබඳ කොන්දේසි වලට එකඟ වේ. blackjack77sri-lanka.com එහි තනි අභිමතය පරිදි භාවිත නියමයන් වෙනස් වෙනස් කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී. ඔබ භාවිත කොන්දේසි ඕනෑම වෙනස්කම් පසුව දිගටම කරගෙන යාම සඳහා, අඩවිය භාවිතා කරන්නේ නම් එය ඔබ සියලු වෙනස්කම් පිළිගැනීමට සඳහන් වන බවට සලකනු ලැබේ. තවද, ද්රව්ය හෝ භාවිතය, යම් යම් විශේෂිත නීති රීති අදාළ නම්, භාවිත නියමයන් මෙහි විස්තර කර ඇති ඒ, සඳහා අමතර කොන්දේසි හා යටත් වේ. සියලු අතිරේක හා අතිරේක නියමයන් හා කොන්දේසි භාවිතය පහත දැක්වෙන කොන්දේසි බවට සඳහනක් විසින් ඇතුලත් කරනු ඇත. මෙම පරිහරණ පිළිබඳ කොන්දේසි ඕනෑම උල්ලංඝනය අඩවිය වෙත බලය හා ප්රවේශ ස්වයංක්රීයව අවසන් කිරීමට හේතු වනු ඇත, සහ පරිශීලක අඩවිය ඕනෑම බාගත හෝ මුද්රණය ද්රව්ය විනාශ කළ යුතුය.

බුද්ධිමය දේපළ

(ලාංඡන, වෙළඳ ලකුණු සහ ෙසේවා සලකුණු ඇතුලත් වන) ලකුණු අඩවිය සොයා blackjack77sri-lanka.com ගුණ හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශව. වෙනත් තුන්වන පක්ෂය අඩවිය සතු ලකුණු ඕනෑම භාවිතය තහනම් කර තිබේ. blackjack77sri-lanka.com දව, සහ සේවා, ප්රකාශන හිමිකම් සහ බුද්ධිමය දේපල පිළිබඳ වෙනත් නීති මගින් ආරක්ෂා ඒ නිසා ඔවුන් අනවසර භාවිතය වැනි නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස සැලකිය යුතු වේ වේ. blackjack77sri-lanka.com පරිශීලකයන් ඕනෑම පේටන්ට් බලපත්ර යටතේ ඕනෑම ප්රකාශ හෝ ව්යංග හිමිකම් පැවැත්වීමට නැහැ, ප්රකාශන හිමිකම, වෙළඳ ලකුණු හෝ ද්රව්ය හා / හෝ සේවා ගැන රහස් තොරතුරු වෙළඳාමට. තොරතුරු භාවිතයට (උදා නැවත ලිවීම, පිටපත් හා පරිවර්තනය) එම අඩවිය යම් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව අඩවිය (උදා ලේඛන හා ඡායාරූප) සොයා තහනම් කර ඇත. තොරතුරු සඳහා බල නොපායි යන නෘහ ාණ්ඩ ඕනෑම කිසිදු ප්රදානය කිරීම හෝ සහතිකයක් ඕනෑම ප්රකාශන හිමිකම හෝ පේටන්ට් බලපත්ර යටතේ බලපත්ර කරන්නේ.

මෙම අඩවිය සඳහා යම් ද්රව්ය, තොරතුරු, තාක්ෂණය, අදහස් හා සංකල්ප (කියාදෙයි) යැවීම, පරිශීලක එකඟ බව පිලිගත්තේය:

කියාදෙයි ඕනෑම වානිජ සහ රහස් තොරතුරු අඩංගු නොකරන්න;

blackjack77sri-lanka.com අරමුණ නොවේ හෝ අධිවේගී හෝ කියාදෙයි සම්බන්ධයෙන් ව්යංග රහස්යභාවය ඕනෑම ආකාරයක හෝ වගකීමක් භාරගැනීමට;

මෙම blackjack77sri-lanka.com වන අතර භාවිතය සඳහා සුදුසුකම් හෝ තනි අභිමතය පරිදි ලොව පුරා ඇති ඕනෑම අයෙකුට ඕනෑම කාර්යයක් සඳහා කවර හෝ ඔබෙන් ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය අනාවරණය කළ යුතු ය;

මෙම කියාදෙයි පරිශීලකයාට ඕනෑම ආකාරයක වගකීමක් තොරව, blackjack77sri-lanka.com දේපල බවට පත්;

blackjack77sri-lanka.com ඕනෑම ආකාරයක වන්දි මුදලක් හෝ අයකරගැනීමේ ලබා දෙන්නේ නැත.

වගකීම් හා වියාචනයන්

මෙම වෙබ් අඩවිය සපයන සියළුම භාණ්ඩ හා සේවා "පරිදි වේ". BLACKJACKDOC.COM අත්හරිනු සියළු දෙනාගේ හෝ ව්යංග වගකීම් ඇතුළුව නමුත් සීමිත හැකිබව පිළිබඳ හා ශාරීරික යෝග්යතා සඳහා කිසියම් ය කාරණයක් පිළිබඳ වගකීම් ව්යංග, සඳහා, මුළුමනින් අදාළ නීතිය මඟින් අවසර. BLACKJACKDOC.COM කළ නොහැකි අතර නැත ගැරන්ටි එක්කෝ වෙබ් අඩවිය; හෝ කවර හෝ අන්තර්ගතයක්, ද්රව්ය, ප්රවෘත්ති, නිෂ්පාදන (මෘදුකාංග ඇතුළුව) සහ / හෝ සේවා ලබාගත සපයමින් ඔබ මත හෝ අඩවිය හරහා, Servers ආරම්භවී; හෝ ඊ-මේල් තුලින් වෛරස් හා සිට BLACKJACKDOC.COM වේ නොමිලේ ලැබෙන / හෝ වෙනත් HARMFULL සංරචක BLACKJACKDOC.COM (ඇතුළු අඩවියට හෝ කවර හෝ අන්තර්ගතයක් භාවිතයෙන් නැඟිටින්නේ විය හැකි ඕනෑම හානි, ප්රවෘත්ති, ද්රව්ය, නිෂ්පාදන සඳහා කිසිදු වගකීමක් පවත්වයි මෘදුකාංග) අවශ්ය AND / OR ලබාගත සපයමින් ඔබ මත හෝ අඩවිය හරහා සර්විසස්, ඇතුළු, නමුත් ලිමිටඩ් වියට, දඬුවම්, ඍජු, වක්ර, හා ආනුෂංගික හානි, දත්ත හෝ ලාභ අඞු කිරීමට ගැන ඇතුළුව නමුත් ලිමිටඩ් හානිය ඇසිය ප්රතිඵල, විටදී පවා හානි ඇති හැකියාව ගැන අනතුරු ඇඟවීය. භාවිතා කරන්නන් ප්රකාශිතව තේරුම් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම තම එකම අවදානමක් ඇත බවට ඔබ එකඟ වේ.

තාක්ෂණික හෝ වෙනත්, ලියන දෝෂ හෝ දෝෂයක් ද ඇතුළුව යම් වැරදි විය හැකි ය. blackjack77sri-lanka.com ඕනෑම කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව සේවා හා අඩවිය ද්රව්ය යම් වෙනස් කිරීමට අයිතිය රඳවා තබා ගනී.

මෙම ද්රව්ය සහ / හෝ අඩවිය සේවා දිනය එළියට විය හැක, හා blackjack77sri-lanka.com එවැනි දව හෝ සේවා යාවත්කාලීන කිරීමට කිසිදු කැපවීමක් කරයි.

තෙවන පාර්ශව අඩවි කිරීමට සියලු සබැඳි blackjack77sri-lanka.com පාලනය හෝ වගකීමක් නොවේ.

blackjack77sri-lanka.com වෙනත් ඕනෑම වෙබ් අඩවිය තුළ ඔබ වෙත ප්රවේශ වීමට ඉඩ හා මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා සම්බන්ධ විය යුතු ය මත කිසිදු නියෝජනයන් කරයි. මෙම වෙබ් අඩවිය ට සබැඳි පහසු ලෙස හුදෙක් ලබා ඇති අතර, blackjack77sri-lanka.com එවැනි වෙබ් අඩවි වල අන්තර්ගත සඳහා කිසිදු වගකීමක් පැවැත්වීමට නොහැකි හෝ අනුමත කරන හෝ නැත.

හානි පූරණය

පරිශීලකයන් ඕනෑම තෙවන විසින් blackjack77sri-lanka.com දෆරිය තේරීමත්, එකඟ හා සියලුම තොරතුරු තාක්ෂණ හිමිකරුවන්, අනුබද්ධිත සමාගම්, අනුබද්ධ, සම-branders, නියෝජිතයින් හෝ වෙනත් හවුල්කරුවන්ගේ සහ සේවකයින්, යම් යම් වෙනස්කම්, වියෝව, හිමිකම් හෝ ඉල්ලුම දළයක, සාධාරණ නීතිඥ ගාස්තු ඇතුළු, පක්ෂ නිසා හෝ අන්තර්ගතය භාවිතා කරන්නන් කඩවී, මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිතය ආරම්භ අඩවිය හරහා පශ්චාත් හෝ සම්ප්රේෂණය (ඇතුළු නමුත් ඕනෑම පරිශීලක අන්තර්ගත සීමා), ඉදිරිපත්, අඩවිය, භාවිත නියමයන් ඔවුන්ගේ උල්ලංඝනය කිරීමට ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයක්, හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ හෝ ස්ථිතියක් හෝ නීති අයිතිවාසිකම් ඔවුන්ගේ උල්ලංඝනය.

popup

ආරක්ෂිත ඔන්ලයින් කැසිනෝ වෙතින් ආකර්ෂණීය ප්රසාද දීමනාවක් ලබා ගන්න